Praxisjoggal kapcsolatos ügyintézéshez az alábbi letölthető nyomtatványok (kérelem és nyilatkozatok), valamint a kérelemben részletezett csatolandó iratanyag megküldése szükséges (az 1. számú függelék – Kérelem praxisengedély kiadására – utolsó oldalán található csatolandó mellékletek).
Minden további felmerülő kérdést kérjük szíveskedjen megküldeni a praxisengedely@aeek.hu címre!

Kérjük, hogy a benyújtott iratanyagot elektronikusan és postai úton is megküldeni szíveskedjen!
E-mail cím: praxisengedely@aeek.hu
Postai cím: AEEK Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály, 1125 Budapest, Diós árok 3. vagy 1525 Budapest 114, Pf.: 32.

Tájékoztatjuk, hogy joghatályos benyújtásnak a személyesen, ügyfélkapun, vagy a postai úton megküldött iratanyag minősül.

A 16.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum (postai készpénz átutalási megbízási szelvény, vagy utalást igazoló dokumentum – banki terhelési értesítő) az alábbiak szerint:
Név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Cím: 1125. Bp. Diós Árok 3.
Adószám: 15324683-2-43
Számlaszám: 10032000-01490576-00000000
Átutalásnál a közleményben fel kell tüntetni az egyedi azonosító adatokat a (név és pecsétszám)

Az ÁFA tv. 169. § d. ) pont és a dc) alpontja alapján 2020. július 1- től kötelező feltüntetni a belföldön nyilvántartásba vett, termékbeszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalany adószáma első nyolc számjegyét a teljesített ügyletről és annak előlegéről kibocsátott számlán.

A jogszabálynak megfelelően kiállítandó számlához a kérelmező szíveskedjék csatolni a befizető nyilatkozatát, melyben meg kell jelölni:

– számlázási név, cím
– adószám vagy adóazonosító jel
– a kedvezményezett neve és orvosi nyilvántartási száma (pecsétszám)

Praxisjog engedélyezés