Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

A megyei kollegiális szakmai vezetői pályázattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze:

1./ Az ÁEEK megyénként és a Fővárosban 1-1 fő szakmai vezető háziorvost bíz meg, akinek személye pályázati úton kerül kiválasztásra. A pályázatot az alábbi személyekből álló bizottság bírálja el:
- az ÁEEK főigazgatója által delegált 1 fő
- az ÁEEK-ban működő alapellátási módszertani feladatokat ellátó vezető
- a szakterület szerint érintett egészségügyi szakmai kollégium tagozat által delegált 1 fő

A beérkezett pályázatokról a bírálatot megelőzően a Magyar orvosi Kamara illetékes területi szerve véleményt nyilvánít, amelyet a bíráló bizottság döntése során figyelembe vesz.

 

2./ A megyei szakmai vezető az ÁEEK-kel köt megbízási szerződést a megyei szakmai vezetői feladat ellátására

3./ A megbízás időtartama : 3 év
Amennyiben a megbízás a 3 év lejárta előtt megszűnik új megyei szakmai vezetőt kell megbízni.
A megyei szakmai vezető ismételten megbízható.
A megbízási jogviszonyt bármelyik fél 30 napos határidővel felmondhatja.

4./ A megbízott megbízatása megszűnik:
a.) a megbízatás lejártával
b.) az orvosi kamarai tagsága megszűnésével
c.) a praxisjoga megszűnésével
d.) a működési nyilvántartásból való törléssel
e.) egészségi alkalmatlanság megállapítása esetén
f.) halála esetén
g.) felmondással
h.) ha a feladatait az ÁEEK általi egyszeri felszólítás ellenére nem látja el.

5./ Megyei szakmai háziorvosi vezetőnek az a háziorvos bízható meg, aki

a.) legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik
b.) legalább 5 éve folyamatosan háziorvosi feladatokat lát el
c.) területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik
d.) 65 évnél fiatalabb
e.) általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi képesítéssel, vagy belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzet, illetve háziorvosi gyakorlattal rendelkezik

6./ A megyei szakmai vezető a megbízatásának személyesen köteles eleget tenni, akadályoztatása esetén az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos kijelöli a helyettesítésére jogosult személyt.

7./ A megyei szakmai vezető tevékenységének ellátásáért 366 000 Ft/hó tiszteletdíjban részesül, költségtérítés nem illeti meg. A tiszteletdíj a kifizetőt terhelő adó-és járulékterheket is tartalmazza.

8./ A megyei szakmai vezető jogszabályban előírt feladatai
a) kapcsolatot tart a területi szakmai vezetőkkel, irányítja, felügyeli tevékenységüket,
b) 3 havonta, szükség esetén soron kívül egyeztetést kezdeményez az országos szakmai vezető tájékoztatása alapján az alapellátást érintő változásokról,
c) félévente összefoglaló jelentést készít a szakmai vezetők tevékenységéről az országos szakmai vezető számára,
d) részt vesz az illetékességébe tartozó szakellátó intézmények által kezdeményezett, szakterületét érintő egyeztetéseken, és
e) ha az alapellátás tekintetében szakmai szabályokba vagy jogszabályba ütköző tevékenységet tapasztal, illetve a területi szakmai vezetőtől ilyen tevékenységről tudomást szerez, erről tájékoztatja az országos szakmai vezetőt

 

Bejelentkezés