Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

A 10 éves orvosszakmai gyakorlatra, valamint a legalább 5 év folyamatos háziorvosi feladatellátás fennállására vonatkozóan az illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya (elnevezése Kormányhivatalonként eltérő lehet) ad ki igazolást.

A pályázati feltételeknek megfelelést az orvosi oklevélen és a szakvizsga igazolásán túl alábbi dokumentumok igazolják:

1./ kollegiális vezető háziorvosi pályázat esetén általános orvostan, vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítést igazoló bizonyítvány. Belgyógyász szakorvosi szakképesítéssel rendelkező Pályázó esetén belgyógyász szakorvosi szakképesítést igazoló bizonyítvány és legalább 10 év körzeti , illetve háziorvosi gyakorlat igazolása
2./ igazolás arra vonatkozóan, hogy a Pályázó legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik
3./ igazolás arra vonatkozóan, hogy a Pályázó az igazolás kiadásától visszamenőleg legalább 5 éve folyamatosan háziorvosi, házi gyermekorvosi, vagy fogorvosi feladatokat lát el
4./ Megyei Szakmai Vezetői pályázat esetén területi ellátási kötelezettség fennállását az ÁEEK a praxis nyilvántartásból ellenőrzi
5./ Pályázó életkorának igazolása megfelelő, amennyiben a születési idő bármely benyújtott dokumentumban szerepel. Ennek hiányában a Pályázónak nyilatkoznia kell a születési dátumára vonatkozóan, melyet sikeres pályázat esetén személyi igazolvánnyal kell igazolnia.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy az 1./ pontban foglalt legalább 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlatra , valamint a 2./ 3./ pont szerint igazolandó kérdésre vonatkozóan az illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya (elnevezése Kormányhivatalonként eltérő lehet) ad ki igazolást.

A megyei kollegiális szakmai vezetői pályázattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze:

1./ Az ÁEEK megyénként és a Fővárosban 1-1 fő szakmai vezető háziorvost bíz meg, akinek személye pályázati úton kerül kiválasztásra. A pályázatot az alábbi személyekből álló bizottság bírálja el:
- az ÁEEK főigazgatója által delegált 1 fő
- az ÁEEK-ban működő alapellátási módszertani feladatokat ellátó vezető
- a szakterület szerint érintett egészségügyi szakmai kollégium tagozat által delegált 1 fő

A beérkezett pályázatokról a bírálatot megelőzően a Magyar orvosi Kamara illetékes területi szerve véleményt nyilvánít, amelyet a bíráló bizottság döntése során figyelembe vesz.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 ( II.25. ) EüM. rendelet ( a továbbiakban : R. ) 14.§. (5) bekezdése alapján megyei szakmai vezetőnek az a háziorvos bízható meg, aki területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik.
Az országos kollegiális szakmai vezető esetében azonban a jogszabály / R. 15.§: (6) / nem írja elő feltételként, hogy a pályázónak területi ellátási kötelezettséggel kell rendelkezni.

14.§. (5) Megyei szakmai vezetőnek az a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos bízható meg, aki
a) legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik,
b) legalább 5 éve folyamatosan háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi feladatokat lát el,
c) területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik, és
d) 65 évnél fiatalabb.
(6) Megyei szakmai vezető háziorvosnak csak olyan háziorvos bízható meg, aki a 11. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában előírtaknak megfelel.

11. § (1) Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - az az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvos dolgozhat, aki
a) általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel, vagy
b) belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlattal
rendelkezik,

15.§. (6) Országos szakmai vezetőnek az a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos bízható meg, aki
a) legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik,
b) legalább 5 éve folyamatosan háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi feladatokat lát el, és
c) 65 évnél fiatalabb

15. §. (7) Országos szakmai vezető háziorvosnak csak olyan háziorvos bízható meg, aki a 11. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában előírtaknak megfelel.

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 14.§. (5) pontja írja elő feltételként hogy – az egyéb jogszabályi feltételek maradéktalan teljesülése esetén - csak az a házi gyermekorvos bízható meg a feladat ellátásával, aki 65 évnél fiatalabb.

A jogszabály rendelkezéséből következően a 65. életévet betöltött pályázó által esetlegesen benyújtott pályázat annak érvénytelenségét vonja maga után.

Segítségül megadjuk a jogszabályi hivatkozásokat:

A formanyomtatványok megtalálhatóak az Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján a következő linken:
https://www.aeek.hu/palyazatok

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 ( II.25. ) EüM. rendelet ( a továbbiakban : R. ) 14.§. (5) és (6), illetőleg 15.§. (6) bekezdései rendelkeznek arról, hogy megyei szakmai vezetőnek, illetőleg országos kollegiális szakmai vezetőnek – a rendeletben foglalt egyéb feltételek hiánytalan fennálltán túl - az a háziorvos bízható meg, aki
a.) legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik,
b.) legalább 5 éve folyamatosan háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi feladatokat lát el

A jogszabály értelmezéséből következően a feladattal való megbízhatóság egyik jogszabályi feltétele, hogy a pályázó legalább 10 éve orvosként dolgozik, melyből a pályázat benyújtásától visszamenőleg legalább 5 éve folyamatosan háziorvosi feladatokat lát el jelenleg is.

Tájékoztatom, hogy pályázatot nyújthat be, azonban a jogszabályi feltételek meglétének és igazolásának esetleges hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

 

A dokumentumokat elégséges scannelve megküldeni, melynek eredetiségét sikeres pályázat esetén ellenőrizzük.

Bejelentkezés