layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

8060 Mór Szent István tér 6

Hirdető felhasználó: Mór Városi Önkormányzat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1653
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás
Mór Városi Önkormányzat pályázatot hirdet
területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet
háziorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására
valamint iskola-egészségügyi feladatok ellátására


A munkakörbe tartozó feladatok:
Mór Városi Önkormányzat III. számú területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetében háziorvosi, valamint iskola-egészségügyi feladatok ellátása a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint.

A praxis ellátásának módja:
A móri 070090061 FIN kódú háziorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel, valamint iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban való részvétellel.

A praxisjog megszerzésének ellenértéke:
A 070090061 számú háziorvosi praxis praxisjoga feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet, cselekvőképesség
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- a praxis vállalkozói formában történő működtetése

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- részletes szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a létesítő okirat és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolata,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása,
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja.

A praxis finanszírozása:
A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik

A pályázat benyújtásának határideje:
folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje:
folyamatos

A pályázat benyújtásának módja:
- postai úton a pályázatnak Mór Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (8060 Mór Szent István tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését. „Háziorvosi pályázat III. számú körzet.
vagy
- személyesen Fenyves Péter polgármesternél

A pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információ
- a nyertes pályázóval Mór Városi Önkormányzat határozatlan idejű feladatellátási szerződést köt
- a háziorvosi körzetre jutó ellátandó lakosságszám: 1653 fő
- a feladatellátás helye: Fejér Megye, 8060 Mór Kórház utca 21., orvosi rendelő
- A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Némethné Utry Edit humánügyi irodavezető nyújt a +36 30 819 9196-os telefonszámon

Egyéb megjegyzés:
- Iparűzési adómentesség
- praxistámogatás 350 eFT/év
- lakhatási támogatás

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Mór Városi Önkormányzat
Település: Mór
Telefon: +36308199196
E-mail: Email Küldése