layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Hajdúszoboszló Gyermekorvosi körzet ellátására

Hirdető felhasználó: Dede Erika

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 773
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GYERMEKORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat pályázatot hirdet az I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítő orvossal történő ellátására. A feladat ellátása megegyezés szerint vállalkozási formában vagy közalkalmazotti jogviszonyban, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére, 2019. április 01-től.

Az ellátandó feladatkör:
Hajdúszoboszló város I. számú gyermek háziorvosi körzetének helyettesítő orvossal történő ellátása – megegyezés szerint – vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel.

A feladat ellátásának helye: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3.
A praxisjog megszerzésére lehetőség: 2019. október 1-től lehetséges
A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.
Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• jogszabály szerinti képesítés követelményeinek való megfelelés,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
• vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező szerv részéről, a praxis vállalkozói formában történő működtetése, Magyar Orvosi Kamarai tagság

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, szakmai gyakorlatot igazoló irat másolati példánya, egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, részletes szakmai önéletrajz, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata), Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak, pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek, a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.03.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.03.31
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálási határideje: folyamatos, legkésőbb 2019. március 31.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatához, Dr. Sóvágó László polgármester úr nevére címezve (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „ I. számú gyermek háziorvosi körzet pályázat”
A jogviszony időtartama:
A feladatellátási szerződés/közalkalmazotti jogviszony 2019. április 01-től 2019. szeptember 30-ig határozott, majd 2019. október 01-től határozatlan időtartamra szól.
A jogviszony kezdete:
2019. április 01-től
A pályázathoz kapcsolódó egyéb információkat kérhet Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-helyettestől az 52/557-338 telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.04.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Hajdúszoboszló Város lakosságszáma 23945 fő, ebből 0-14 éves 3107 fő, 0-18 éves 3972 fő.
A városban 4 gyermekorvosi körzet működik, ezekből hirdetjük az I. számú gyermekorvosi körzet ellátását.
A gyermekorvosi rendelők a város központjában, integráltan a Járóbeteg-Ellátó Centrum épületében Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 1-3. szám alatt található. Az ellátáshoz 8 védőnői körzet kapcsolódik. A feladatellátás 2019. április 01-től 2019. szeptember 30-ig helyettesítéssel oldható meg, a praxis átadására az önkormányzatnak joga 2019. október 01-től lehetséges.
Hajdúszoboszló város igen élhető, jó infrastruktúrával rendelkező, turisztikailag közkedvelt, dinamikus, szép város.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dede Erika
Település: Hajdúszoboszló
Telefon: 52/557-338
E-mail: Email Küldése