layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Nagyrédei fogorvosi praxis pályázat

Hirdető felhasználó: Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 3282
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: • vállalkozás keretében történő működtetés;
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés;
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
• az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség;
• egészségügyi alkalmasság;
• Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat tagság;
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz;
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolati példánya;
• érvényes működési nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása;
• egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata;
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
• Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata;
• egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata;
• pályázó nyilatkozata, hogy a feladat ellátását vállalkozási formában vállalja;
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához hozzájárul;
• pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek;
• a pályázó nyilatkozata, hogy sikertelen pályázat esetén kéri-e a pályázati anyagának visszaküldését, vagy hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a pályázati anyagát tovább kezelje abból a célból, hogy a későbbiek során, a fogorvosi praxis megüresedése esetén megkereshesse ajánlatával a pályázót.
• pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.12.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.01.31
A pályázat benyújtásának módja: • Postai úton: 1 példányban Nagyréde Nagyközség Önkormányzata (3214 Nagyréde, Fő út 4.) címre, Siposné Fodor Judit polgármesternek címezve. A borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat”
• Személyesen: 1 példányban Siposné Fodor Judit polgármester részére (Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 3214 Nagyréde, Fő út 4.)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.02.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A pályázat elbírálásának módja: A pályázat elbírálása a benyújtási határidő leteltét követő következő képviselő-testületi ülésen történik. A pályázat kiírója fenntartja jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A fogorvosi praxis legkorábban a pályázat az elbírálást követően azonnal betölthető.

Egyéb információk:
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető Siposné Fodor Judit polgármestertől +3630/553-5542 telefonszámon, a polgarmester@nagyrede.hu levelezési címen.
Munkavégzés helye: Egészségügyi Központ 3214 Nagyréde, Fő út 17.

Eredményes pályázat esetén az Önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

A fogorvosi praxis 2019. április 1-jétől tartósan betöltetlennek minősül.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Nagyréde Nagyközség Önkormányzata
Település: Nagyréde
Telefon: +3637573000
E-mail: Email Küldése