layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

III. számú háziorvosi körzet betöltése

Hirdető felhasználó: dr. Szántő Marianna

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1600
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Encs város III. számú háziorvosi körzet betöltésére irányuló pályázati felhívása

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Encs III. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására az alábbi pályázati kiírást teszi közzé:

Hirdető: Encs Város Önkormányzata
Ellátandó települések száma: egy településrész, továbbá Gibárt község (1600 lakos)
Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés
- büntetlen előélet
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
- Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget, szakirányú szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
- egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- szakmai önéletrajz
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat) hiteles másolata
- az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerjék, abba beletekinthessenek
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2020. január 31.
A pályázat benyújtásának módja: Egy példányban postai úton Szeles András polgármesternek (3860 Encs, Petőfi út 75.), vagy elektronikus úton az onkormanyzat@encs.hu e-mail címre kell benyújtani. Postai küldés esetén a borítékon kérjük feltüntetni: „Encs III. számú háziorvosi körzet pályázat”.
Területi ellátási kötelezettséggel: igen
A munkakör betöltésének időpontja: a pályázat bírálatát követő két hónap elteltével
Jogviszony jellege: vállalkozási
Kategória: háziorvosi
Típusa: felnőtt körzet
Leírás/Megjegyzések:
- Encs város III. számú háziorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel történő ellátása egyéni vagy társas vállalkozási formában, ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.
- Az Önkormányzat az állást betöltő háziorvosnak – igény esetén – szolgálati lakást biztosít.
- A feladatellátás helye: 3860 Encs, Gagarin út 3.
- A körzet 2018. február 01. napjától tartósan betöltetlen.
- A meghirdetett körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
- Az önkormányzat a feladat ellátásához csupán az üres rendelő helyiséget biztosítja, a rendelő berendezése és fenntartásának költsége a feladatot ellátót terheli.
- Pályázatot az ÁEEK Praxisprogramjaiban részvételre jogosult személy is benyújthatja.
- A pályázatokat Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Encs Város Önkormányzata
Település: Encs
Telefon: 06703195190
E-mail: Email Küldése