layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Pályázati felhívás - háziorvosi körzet betöltésére

Hirdető felhasználó: Bicske Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2400
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Bicske Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására.

Pályázati feltételek:
• Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi alapellátási körzete háziorvos vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, önkormányzattal kötött szerződés szerint,
• Orvosi egyetemi végzettség, háziorvosi szakvizsga, a 4/2000. (II.25.) EüM rend. szerinti képesítés.
• Büntetlen előélet, a tevékenységet végző nem áll foglalkozástól és közügyektől való eltiltás hatálya alatt.
• Cselekvőképesség.
• Magyar Orvosi Kamarai tagság.
• Az önálló orvosi tevékenységről szóló a 2000. évi II. törvényben és a végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rend., és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek teljesítése.
• A praxis vállalkozói formában történő működtetése.
• Orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél (orvosi diploma és szakképzettséget igazoló dokumentum) másolata.
• Az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok másolata.
• Részletes szakmai önéletrajz.
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel az orvosi feladatokat ellátó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata.
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.
• Nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére.
• Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat.
• Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása.
• Illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak.
• A pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik.
• A pályázó nyilatkozata a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.
Amennyiben 2019. április 30-ig nem érkezik pályázat, a határidő automatikusan meghosszabbodik 30 naptári nappal. Az önkormányzat a pályázati eljárás során hiánypótlást biztosít.
A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton egy példányban Pálffy Károly polgármesternek címezve (Bicske Város Önkormányzata 2060 Bicske, Hősök tere 4.) kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „3. számú felnőtt háziorvosi körzet pályázat”

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt

Leírás/Megjegyzések:
A feladat ellátásának helye: 2060 Bicske, Kossuth tér 17. szám alatt található rendelőhelyiség, melyet bérleti díj fizetése nélkül használ a körzetet ellátó orvos. Az önkormányzat a meglévő berendezési és felszerelési tárgyakat a szerződéskötéskor térítésmentesen biztosítja a nyertes pályázó részére. A berendezési, felszerelési eszközök pótlása, javítása, karbantartása és a fenntartási költségek biztosítása az egészségügyi szolgáltató feladata.
A szakasszisztencia, szakápoló biztosítása egészségügyi szolgáltató feladata.
Szolgálati lakás biztosítása Bicske Város Önkormányzatával egyeztetés tárgyát képezheti.

A praxis ellátásának módja:
Vállalkozási formában történő működtetés területi ellátási kötelezettséggel, tanácsadás, ügyeleti ellátásban való részvétel nélkül.
A működés, üzemeltetés részletes feltételeit a nyertes pályázóval kötött feladat-ellátási szerződés határozza meg. A praxisjog feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

A praxis finanszírozása:
A 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltató és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között létrejött külön szerződés alapján történik.

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:
A pályázatot Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 15 munkanapon belül.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse vagy eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Fritz Gábor jegyző (elérhetőségek: 22/565-464, e-mail: jegyző@bicske.hu)

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Bicske Város Önkormányzata
Település: Bicske
Telefon: +36 22 565-464
E-mail: Email Küldése