Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Veszprém
Település: Csabrendek
Ellátandó lakosságszám (kártya): 2397
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.07.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
2020.03.31
2020.04.15
 A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint.
 diploma és szakvizsga bizonyítvány másolata
 szakmai önéletrajz
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata,
 egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
 MOK és ÁEEK kártya másolata
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 a pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
postai úton Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének címezve (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.).
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár László polgármester nyújt a 06/30 630 0497-es telefonszámon.
Leírás / Megjegyzések: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa Községi Önkormányzatok pályázatot hirdetnek a területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 18/2016. (XI.2.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdésében, Hosztót Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdésében, Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 11/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdésében, Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdésében, Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 10/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdésében meghatározott, II. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében háziorvosi (vegyes) feladatok ellátására.

Az ellátandó terület Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár közigazgatási határán belül a II. számú vegyes háziorvosi körzet (Csabrendek részterülete, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár teljes település)
(Az utcajegyzék megtekinthető:

Csabrendek: https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg2ed7dr8eo3dt4ee3em6cj1bz2bz7by0ce1bx8cc7e
Hosztót:
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed0dr5eo8dt3ee8em3cj8bx9cf0cf7bz0by1ca2j
Szentimrefalva:
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg4ed7dr0eo1dt8ee5em0cj3bx6cf1cf0bz7bw6by3f
Veszprémgalsa:
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed7dr8eo7dt6ee7em2cj3bx6cf7cf8bz3bx0cc1k
Zalaszegvár
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg2ed5dr2eo1dt6ee7em6cj1bx4cf7cf8bz1bz2ca5k

A háziorvosi körzet lakosságszáma: 2397 fő

A munkavégzés helye:
Csabrendek, Magyar u. 4.
Csabrendek, Nyíres puszta 26.
Csabrendek, Nagytárkány puszta 18.
Hosztót, Jókai utca 63.
Szentimrefalva, Petőfi utca 25.
Veszprémgalsa, Rákóczi utca 35.
Zalaszegvár, Kossuth utca 23.
Csabrendek, Darvastó (intézet)

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. július 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Csabrendek II. számú háziorvosi körzetének a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és egyéb sz. jogszabályokban meghatározott, a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátása – ide értve a kistérségi ügyeleti ellátásban való részvételt, a csecsemő és terhes tanácsadást, továbbá az iskolaorvosi feladatok ellátását megosztva az I. számú háziorvosi körzettel.
Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár településeken a rendelési idő felek megállapodása alapján, de minimum heti egy alkalommal egy óra.

 Eredményes pályázat esetén a körzetet működtető önkormányzatok határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést kötnek, melyben a felek a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik.
 A háziorvosi körzetet működtető önkormányzatok kizárólag abban az esetben köthetik meg az ellátási szerződést, ha a pályázó a praxisjogról sikeresen meg tud állapodni annak jogosultjával.
 A pályázaton nyertes orvosnak:
a) Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár községek önkormányzatai a településeken lévő orvosi rendelőt, annak felszerelési, berendezési tárgyait térítésmentes biztosítják, viselik a rendelők fenntartási költségeit,
b) Csabrendek Nagyközség Önkormányzata:
ba) térítésmentesen biztosítja a Csabrendek, Magyar u. 4. szám alatti orvosi rendelőt és annak felszerelési, berendezési tárgyait, a közüzemi költségek a vállalkozót terhelik.
bb) térítésmentesen biztosítja a Csabrendek, Nyíres puszta 26. és a Nagytárkány puszta 18. szám alatti orvosi rendelőt és annak felszerelési, berendezési tárgyait, viseli a rendelők fenntartási költségeit.
bc) vállalja, hogy a pályázaton nyertes orvosnak térítésmentesen bérlakást biztosít, a bérlakás közüzemi költségei a feladatot ellátót terheli.
 A körzetet működtető önkormányzatok 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítanak a praxisjog vásárlásához, amennyiben a pályázaton nyertes orvos minimum 10 éves időtartamban vállalja a megjelölt körzetben az önálló orvosi tevékenységet. Ellenkező esetben a háziorvost visszafizetési kötelezettség terheli.

Kapcsolat

Hirdető neve: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
Telefon: 06/30 630 0497
Email:: kozos.hivatal@csabrendek.hu