Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Pest
Település: Cegléd
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1435
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.06.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
2020.03.31
2020.04.30
- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés megléte, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte;
- büntetlen előélet;
- cselekvőképesség;
- A háziorvosi körzetben jelenleg Cegléd Város Önkormányzata által alkalmazott szakdolgozó továbbfoglalkoztatásának biztosítása.
- végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolatai
- részletes, fényképes szakmai önéletrajzot
- végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
- egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása
- Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya által kiadott igazolás, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak
- vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata
- Magyar Orvosi Kamara tagságról, nyilvántartásról szóló igazolás
- az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartás igazolása
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri
A pályázat benyújtásának módja: postai úton,
- Cegléd Város Önkormányzata Dr. Csáky András polgármesternek címezve: 2701 Cegléd, Pf.: 85., a borítékon kérjük feltüntetni: „13. számú felnőtt háziorvosi körzet”
- További információ kérhető telefonon – 06/53/511-437 – es telefonszámon az egészségügyi alapellátásért felelős ügyintézőtől
Leírás / Megjegyzések: A háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.
- A feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött határozatlan idejű, de minimum 5 év időtartamra kötött feladat- ellátási szerződés alapján.
- Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget, valamint annak felszerelését térítésmentesen biztosítja.
- A településen központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján. Az ügyeletben való részvétel nem kötelező.
- Indokolt esetben - közérdekű célból - az Önkormányzat bérlakást biztosít.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a magának a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek, érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázat egyéb megjelentetése:
- egészségügyi közlöny
- www.cegled.hu aktuális/pályázatok
- www.oali.hu

Kapcsolat

Hirdető neve: Cegléd Város Önkormányzata
Telefon: 53/511-437
Email:: viktoria.makai@cegledph.hu

Bejelentkezés