Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Zala
Település: Zalakomár
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1765
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.01.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
2019.09.15
2019.09.30
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés;
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása;
- B kategóriás jogosítvány;
- saját gépkocsi;
- egészségügyi alkalmasság.

Ellátandó településrész: Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 15/2016. (IX.27.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezd. a) pontjában és (3) bekezdésében megállapított I. számú vegyes háziorvosi körzet.
I. számú háziorvosi körzet illetékességi területe az alábbi utcákra terjed ki: Zalakomár Arany János utca, Árpád utca, Bercsényi utca, Dózsa utca, Kossuth utca, Petőfi utca, Széche-nyi utca, Táncsics utca, Zrínyi utca, valamint Balatonmagyaród község közigazgatási területére is kiterjed.
A háziorvosi rendelő címe (munkavégzés helye): 8751 Zalakomár, Árpád u. 14., 8753 Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- igazolás működési nyilvántartásba vételéről, vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata,
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- gyakorlat igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai és személyes önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
- egészségi alkalmasság igazolása,
- érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.
- Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen 1 eredeti példányban Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.)
A zárt borítékra kérjük feltüntetni: ”I. számú vegyes háziorvosi körzet”
Leírás / Megjegyzések: Határidőig történő pályázás hiányában vagy eredménytelen pályázat esetén a pályázatokat a későbbiekben is fogadja az önkormányzat, melyek elbírálása értelemszerűen a beadást követő képviselő-testületi ülésen történik.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.

Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem rezsi költségeit, valamint a rendeltetésszerű haszná-latra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit.

További információ: Papné Szabó Mónika jegyzőtől kérhető a (93) 386-017-es (17-es mellék) telefonszámon

Kapcsolat

Hirdető neve: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata
Telefon: 304005179
Email:: jegyzo@zalakomar.hu

Bejelentkezés