Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Békés
Település: Békéscsaba
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.11.06
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
2020.10.08
2019.12.02
1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. §-a szerinti képesítés megléte,
2. az EÜM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
3. büntetlen előélet,
4. cselekvőképesség,
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
6. egészségügyi alkalmasság,
7. a praxis vállalkozói formában történő működtetése.
1. részletes szakmai önéletrajz,
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
7. az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
10. a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani (Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. 26.)
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt kérhető a kissne@bekescsaba.hu email címen vagy a 06-66/886-505 telefonszámon.
Leírás / Megjegyzések: - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 15. számú felnőtt háziorvosi körzete ellátása. A praxis 2019. január 1. napjától betöltetlen, jelenleg helyettesítés keretében ellátott. A körzet lakosságszáma a 2018. december 31-i lakosságszám alapján 1815 fő.
- Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.
- A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg.
- A pályázat nyertese maga gondoskodik körzet ellátásához szükséges az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM és az EüM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekben előírt személyi, tárgyi feltételek biztosításáról.
- A nyertes pályázónak a háziorvosi ügyeleti ellátásában részt kell vennie.

Kapcsolat

Hirdető neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Telefon: 06-66/886-505
Email:: kissne@bekescsaba.hu