Nyomtatás

 

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
Település: Mezőkövesd
Ellátandó lakosságszám (kártya): 750
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.10.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.10.01
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.10.01
Várjuk azon elkötelezett szakemberek jelentkezését, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés (csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés),
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- Magyar Orvosi Kamarai tagságról szóló igazolás,
- egészségügyi alkalmasság,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton, vagy személyesen dr. Fekete Zoltán polgármesternek (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „III. sz. Házi gyermekorvosi körzet pályázat”
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Lengyel Erika ügyintézőtől, a 0649/511-555 telefonszámon munkaidőben, e-mailben az szocialis@mezokovesd.hu elektronikus levélcímen.
A leendő házi gyermekorvosnak adható támogatásokat a mezőkövesdi egészségügyi alapellátás (házi orvos, házi gyermek-orvos és fogorvos) hosszú távú biztosításáról szóló a 26/2008. (X.30.) ÖK. számú rendelete határozza meg (praxis vásárláshoz támogatás, szolgálati lakás, működési költségekhez támogatás, állami letelepedési támogatás). (www.mezokovesd.hu)
Leírás / Megjegyzések: A megbízás időtartama határozatlan időre szól. A körzet ellátása az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel történik, a NEAK-al kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján. A praxis működtetési jogát az önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján. A működés, üzemeltetés részletes feltételeit a nyertes pályázóval kötött feladat-ellátási szerződés határozza meg. Ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettség nincs, központi ügyelet működik.

Kapcsolat

Hirdető neve: Mezőkövesd Város Önkormányzata
Telefon: 49/511-555
Email:: szocialis@mezokovesd.hu