Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Budapest
Település: Budapest XXI. kerülete (Csepel)
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.07.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
2020.04.30
2020.05.28
1) A pályázati feltételek:
- A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,
- büntetlen előéletű,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- Magyar Orvosi Kamarai Tagság
2) Pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai életrajz,
- motivációs levél,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint közgyűlési tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.
6) A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Ágazatára (cím: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.). A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „16. sz. háziorvosi praxis”.
- Elektronikus úton a Nemeth.Cs@budapest21.hu e-mail címre.
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 12/2019. (VII.03.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 16. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében a felnőtt háziorvosi feladatok ellátásra.

Az ellátandó terület Budapest XXI. kerület Csepel közigazgatási határán belül a 16. sorszámú felnőtt háziorvosi körzet. (Az utcajegyzék megtekinthető: https://csepel.hu/anyagok/dokumentumtar/Rendeletek/2019/12_2019_R_eu-i_alapellatas_korzetek_uj.pdf )

A háziorvosi rendelő címe:
Budapest, 1215 Budapest, Táncsics Mihály utca 4.

3) A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
- A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A praxisjog a tevékenység végzésére személyében kötelezett orvost illeti meg.
- A háziorvosi tevékenység ellátásához a feladat-ellátási szerződés keretében ingyenesen rendelkezésre bocsájtandó háziorvosi rendelő épülete a 2019-es évben teljes külső-belső felújításon esett át (https://www.csepel.hu/hireink/fejlesztesek/item/12307-megujult-a-tancsics-mihaly-utcai-haziorvosi-rendelo)
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 200/2016. (V.25.) Kt. számú határozata értelmében az önkormányzattól átvállalt feladatok ellátásához szükséges rendelő közüzemi költségeit – áram, víz, csatorna, fűtés, szemétszállítás – az Önkormányzat átvállalja.

4) A feladat-ellátási szerződés időtartama:
A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű, de legalább 5 év időtartamra feladat-ellátási szerződést köt.

5) A pályázat benyújtásának határideje:
2020. április 30. napja 12 óra. A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.

7) A pályázatok elbírálása:
A pályázatok elbírálásáról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő ülésén dönt. Az ülés időpontjáról a pályázók az ülést megelőző 5 nappal írásos meghívóval értesülnek.

8) A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Németh Csaba ügyintézőnél a következő e-mail címen: Nemeth.Cs@budapest21.hu

9) A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.csepel.hu
www.oali.hu

Kapcsolat

Hirdető neve: Budapest XX. Kerület Csepel Önkormányzata
Telefon: +361-4276100/226. mell.
Email:: nemeth.cs@budapest21.hu