Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Bács-Kiskun
Település: Szalkszentmárton
Ellátandó lakosságszám (kártya): 2014
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.09.09
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.12.09
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.01.07
-az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, az önkormányzattal kötött feladat - ellátási szerződés szerint.
- fényképes, részletese szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
- szakmai gyakorlat igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- vállalkozási formától függően, annak meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
- a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének hatóság általi igazolása,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának elbírását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Szalkszentmárton Község Önkormányzata 6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2. Káposztás Tibor polgármester részére címezve.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”
További információ: Káposztás Tibor polgármester - 30/949-42-25
Leírás / Megjegyzések: Szalkszentmárton Község Önkormányzata pályázatot hirdet Szalkszentmárton közigazgatási területén házi orvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, gazdálkodó szervezeti formában történő ellátására.

Kapcsolat

Hirdető neve: Szalkszentmárton Község Önkormányzata
Telefon: 30/240-69-87
Email:: jeneiedina@szalkszentmarton.hu