Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Zala
Település: Dióskál, Egeraracsa, Zalaszentmárton
Ellátandó lakosságszám (kártya): 871
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.11.02
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
2020.09.01
2020.09.30
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
• Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormány rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EÜM rendelet 11.§-ában előírt előírt feltételek megléte
• érvényes orvosi nyilvántartási engedély
• Magyar Orvosi Kamarai tagság,
• B kategóriás jogosítvány
• részletes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt nem áll, (vagy annak megkérését igazoló dokumentum)
• vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve cégbírósági bejegyzés
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,
• illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
A pályázatot postai úton kell benyújtani Dióskál község polgármesterének címezve (Dióskál Község Önkormányzata Kun Marcell polgármester, 8764 Dióskál, Béke tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat” Levelezési cím: 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámon kérhető: Kun Marcell polgármester 06/30/9388-865
A pályázat elektronikusan is benyújtható a következő email címre: kozoshivatal@zalaapati.hu
Leírás / Megjegyzések: Dióskál székhelyű felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel. A feladatellátás helye: Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton községek.
A vegyes háziorvosi praxis praxisjoga feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtásának határidejét követő képviselő-testületi ülés(ek). (legkésőbb 2020. szeptember 30.)
Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Kapcsolat

Hirdető neve: Dióskál Község Önkormányzata
Telefon: +36303272234
Email:: kozoshivatal@zalaapati.hu