Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
Település: Mezőcsát
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1671
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.01.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.09.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.10.30
• büntetlen előélet,
• az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EÜM rendelet 11.§-ában előírt képesítés,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23. ) Korm. rendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormány rendeletben előírt feltételek megléte,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
• részletes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolata,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,
• illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
• a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázatot postai úton, vagy személyesen kell benyújtani Mezőcsát Város polgármesterének címezve (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1. Városháza I. emelet; Siposné Horváth Anita polgármester). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”
Leírás / Megjegyzések: A felnőtt háziorvosi praxis praxisjoga feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítés mentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Kapcsolat

Hirdető neve: Jerebák József
Telefon: 49/552-046
Email:: jegyzo@mezocsat.hu