Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Tolna
Település: Madocsa
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1200
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.04.06
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
2020.03.05
2020.03.05
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvos, felnőtt háziorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi tevékenység gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt képesítési és egyéb feltételeknek történő megfelelés,
- a pályázó egészségügyi szolgáltatást végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tagja,
- Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,
- vállalkozás keretében történő működtetés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság igazolása,
- érvényes működési nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt,
- nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
- egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
- igazolás a működtetési jog megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtása személyesen vagy postai úton: Madocsa Község Önkormányzata címére (7026 Madocsa, Fő utca 24.) Baksa Ferenc polgármester részére.
Kérjük a zárt borítékon feltüntetni: „Felnőtt háziorvosi pályázat”. A pályázat benyújtása és annak elbírálása folyamatosan történik.
Leírás / Megjegyzések: Leírás:
Madocsa Község Önkormányzata pályázatot hirdet a tartósan betöltetlen – jelenleg helyettesítéssel ellátott – felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt. A praxisjog ingyenesen és térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A tevékenység a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal megkezdhető.

További információk:
- Az egészségügyi szolgáltató (vállalkozó) köteles a felnőtt háziorvosi ellátáshoz jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételeket biztosítani, a felnőtt háziorvos helyettesítéséről gondoskodni.
- Madocsa Község Önkormányzatánál jelenleg határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott körzeti ápoló (asszisztens) továbbfoglalkoztatását köteles biztosítani.
- A felnőtt háziorvosi rendelőben és a váróban lévő eszközök használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja azzal, hogy a szolgáltató viseli a rendelőre és a váróteremre arányosan eső, annak használatával együtt járó, a rendes gazdálkodás körébe tartozó üzemeltetési költségeket, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges belső karbantartási munkák költségeit, melyre vonatkozóan köteles az önkormányzattal ingatlan-használati szerződést kötni.
- Igény esetén szolgálati lakás igénybevételére lehetőség van.

Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:
- A feladatellátás Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 10/2016. (X.31.) önkormányzati rendelete által meghatározott felnőtt háziorvosi körzetre terjed ki.
- A felnőtt háziorvosi feladatellátás finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerint az egészségügyi szolgáltató és a NEAK között megkötött finanszírozási szerződés alapján történik.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: Baksa Ferenc polgármestertől, telefonszáma: 75/330-101.

Kapcsolat

Hirdető neve: Madocsa Község Önkormányzata
Telefon: 75/330-101
Email:: phmadocsa@tolna.net