Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
Település: Mezőtúr
Ellátandó lakosságszám (kártya): 7209
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.08.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
2020.05.31
2020.05.05
• A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
• az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.
• Fényképes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
• Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata
• érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság) igazolása
• praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
• egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek
• pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.
• A pályázatot 2 példányban kell benyújtani
• Postai úton, a pályázatnak Mezőtúr Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.)
• Személyesen: Herczeg Zsolt polgármester részére, Mezőtúr Város Önkormányzata 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Fogorvosi pályázat”
Leírás / Megjegyzések: - A fogorvosi körzet területi leírása: A Mezőtúr 1. számú fogorvosi körzethez tartozó utcák felsorolását Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 30/2006. (XII.22.) rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- A fogorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott.
- Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
- A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
- A fogorvosi alapellátás keretében tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
- A feladatellátás helye: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos u. 9-11. szám alatt található fogászati rendelő.
- A fogászati rendelőben lévő eszközök használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja azzal, hogy a szolgáltató viseli a rendelőre és a közös használatú helyiségekre arányosan eső, annak használatával együtt járó, a rendes gazdálkodás körébe tartozó üzemeltetési költségeket, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges belső karbantartási munkák költségeit.
- Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.
- A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
- A pályázati kiírással kapcsolatos további információt dr. Enyedi Mihály jegyző nyújt a 06-56/551-910-es telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető neve: Mezőtúr Város Önkormányzata
Telefon: 06-56/551-910
Email:: bbiriszlo@mezotur.hu