Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Veszprém
Település: Pétfürdő
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1000
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.07.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.05.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.05.28
- büntetlen előélet (közalkalmazotti jogviszony esetén),
- cselekvőképesség,
- csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végre hajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
- vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező szerv részéről, a praxis vállalkozási formában történő működtetése, Magyar orvosi kamarai tagság
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata
- nyilatkozat a praxis ellátásának módjáról,
- amennyiben a praxist vállalkozási formában kívánja ellátni, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakmai gyakorlat igazolása
- Magyar Országos Kamarai tagságról igazolás
- praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező hatóság részéről,
- pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata címére: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C, Horváth Éva polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: „Házi gyermekorvosi pályázat”
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető: Horváth Éva polgármester 06 88 787 919
Leírás / Megjegyzések: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata szükség esetén
a) önkormányzati érdekből lakást vagy családi házat biztosít
b) a körzetben az asszisztencia biztosított
c) ügyeleti ellátásban való részvétel nincs
d) a körzet 12 hónapja betöltetlen, így tartósan betöltetlennek minősül az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 2. § (1) bekezdés b) pontja értelmében.
Az ellátandó gyereklétszám kb. 1000 fő (704 fő területi ellátási kötelezettséggel).

Kapcsolat

Hirdető neve: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Telefon: +36 88 787-919
Email:: petionkormanyzat@upcmail.hu