Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Somogy
Település: Babócsa
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1730
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.11.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
2020.07.24
0000-00-00 00:00:00
Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Babócsa háziorvosi körzetének ellátására, amely Babócsa, Somogyaracs, Rinyaújnép községek vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel jár. A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Gábor Andor Általános Iskola, Drávamenti Óvodák Babócsa) iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet ellátási módja: vállalkozási forma. A háziorvosi körzet vonatkozásában az ellátandó terület állandó lakosságszáma: 1730 fő.

Munkavégzés helyei:
• Babócsa háziorvosi rendelő (Babócsa, Rákóczi utca 20.)
• Rinyaújnép háziorvosi rendelő (Rinyaújnép, Gábor A. utca 24.)
• Somogyaracs háziorvosi rendelő (Somogyaracs, Fő utca 98.)

Pályázati feltételek:
• az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
• büntetlen előélet és cselekvőképesség,
• Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,
• saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.
A pályázathoz csatolni kell:
Részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát,
• nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolását,
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• egészségügyi alkalmassági igazolást,
• érvényes orvosi nyilvántartási engedélyt, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolását,
• a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,
• hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázata elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.07.24.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Jáger Gábor polgármester, Babócsa Község Önkormányzata 7584 Babócsa, Rákóczi utca 12. Postai úton történő benyújtás esetén a borítékra rá kell írni: „pályázat háziorvosi körzet ellátására”.
Leírás / Megjegyzések: A munkakör betölthetőségének időpontja: Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

Feladatellátás finanszírozása: a feladatellátás finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerint az egészségügyi szolgáltató és a NEAK között megkötött finanszírozási szerződés alapján, valamint a felek között megkötött feladat-ellátási szerződés alapján történik.

A pályázat megjelenése: a Belügyminisztérium Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat eseti bizottság hallgatja meg a benyújtási határidőt követő 1 héten belül. A pályázatok elbírálásáról Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését

Egyéb információk:
• Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem rezsi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit.
• Az önkormányzat igény esetén közérdekű célból szolgálati lakást és hozzá tartozó zárható garázst biztosít.
• A háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.
• A településen központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján. Az ügyeletben való részvétel kötelező.
• A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Jáger Gábor polgármesternél a 06 (82) 491 031 telefonszámon, vagy személyesen.

Kapcsolat

Hirdető neve: Babócsa Község Önkormányzata
Telefon: 06 (82) 491 031
Email:: babocsa@somogy.hu