Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Veszprém
Település: Csabrendek
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1361
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.) pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 18/2016. (XI.2.). önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdésében meghatározott I. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében háziorvosi (vegyes) feladatok ellátására

Az ellátandó terület Csabrendek nagyközség közigazgatási határán belül az 1. számú vegyes háziorvosi körzet.
(Az utcajegyzék megtekinthető:
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg8ed7dr8eo7dt4ee5em0cj1bz6bz1by8ce1bx4cc7e


A háziorvosi körzet lakosságszáma: 1361fő

A munkavégzés helye: Csabrendek, Magyar u. 4.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. március 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Csabrendek I. számú háziorvosi körzetének a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és egyéb sz. jogszabályokban meghatározott, a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátása –ide értve a kistérségi ügyeleti ellátásban való részvételt, a csecsemő és terhes tanácsadást, továbbá az óvoda és iskolaorvosi (iskola, óvoda, bölcsőde) feladatok ellátását megosztva a II. számú háziorvosi körzettel.

Pályázati feltételek:
 A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint.

Pályázathoz csatolandó:
 diploma és szakvizsga bizonyítvány másolata
 szakmai önéletrajz
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata,
 egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
 MOK és ÁEEK kártya másolata
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 a pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként

Illetmény, juttatás: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés szerint.

Egyéb információk:

 Eredményes pályázat esetén az Önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik.
 Önkormányzat kizárólag abban az esetben kötheti meg az ellátási szerződést, ha a pályázó a praxisjogról sikeresen meg tud állapodni annak jogosultjával.
 Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget, valamint annak minimumfeltételek szerinti felszerelését és berendezéseit térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége a feladatot ellátót terheli.
 Az Önkormányzat 4 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a praxisjog vásárlásához, amennyiben a pályázaton nyertes orvos minimum 10 éves időtartamban vállalja a megjelölt körzetben az önálló orvosi tevékenységet. Ellenkező esetben a háziorvost visszafizetési kötelezettség terheli.
 Az Önkormányzat a nyertes pályázónak téritésmentesen bérlakást biztosít, a bérlakás közüzemi költségei a feladattot ellátót terheli.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31. A pályázat benyújtásának határideje szempontjából a pályázati anyag postára adásának napja számít.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés.

Pályázatok benyújtása: postai úton Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.).
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár László polgármester nyújt a 06/30 630 0497-es telefonszámon.
A pályázat további közzétételének helye: Csabrendek Nagyközség honlapja, Egészségügyi Közlöny

Kapcsolat

Hirdető neve: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
Telefon: 06/30 630 0497
Email:: kozos.hivatal@csabrendek.hu