Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Zala
Település: Murakeresztúr
Ellátandó lakosságszám (kártya): 2349
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Ellátandó településrész: Murakeresztúr Község Önkormányzatának az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 10/2016. (IX.09.) önkormányzati rendeletének 2. §-ában megállapított háziorvosi körzet.
Murakeresztúr és Fityeház Községek közigazgatási területére kiterjed.

Ellátandó lakosságszám: 2349 fő
Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként
A háziorvosi rendelő címe (munkavégzés helye): 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 5., 8835 Fityeház, Alkotmány tér 37.
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés;
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása;
- B kategóriás jogosítvány;
- saját gépkocsi;
- egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- igazolás működési nyilvántartásba vételéről, vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata,
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- gyakorlat igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai és személyes önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
- egészségi alkalmasság igazolása,
- érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.
- Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: praxis betöltéséig folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: a beadást követő képviselő-testületi ülésen történik.

Határidőig történő pályázás hiányában vagy eredménytelen pályázat esetén a pályázatokat a későbbiekben is fogadja az önkormányzat, melyek elbírálása értelemszerűen a beadást követő képviselő-testületi ülésen történik.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen 1 eredeti példányban Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.)
A zárt borítékra kérjük feltüntetni: ”Vegyes háziorvosi körzet”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: Szerződéskötést követően, megegyezés szerint
Egyéb információk:
Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működés feltételeit.
A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályaitól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
Felújított szolgálati lakás és garázs biztosított.

Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a felújított háziorvo-si/gyermekorvosi rendelőt.

További információ: Béli Krisztina jegyzőtől kérhető a (93) 369-001-es telefonszámon
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Kapcsolat

Hirdető neve: Murakeresztúr Község Önkormányzata
Telefon: 06-93-369-001
Email:: muraonkorm@enternet.hu