Pályázati felhívás Sarkad Város 3. számú felnőtt háziorvosi körzete betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: Aljegyzo / 27 megtekintés

Sarkad Város Önkormányzata pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi praxis, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.
– Sarkad Város Önkormányzata 3. számú felnőtt háziorvosi körzete ellátása (5720 Sarkad, Béke sétány 5.)
A praxis 2020. 06. 01. napjától betöltetlen, a körzet jelenleg helyettesítés keretében ellátott. A körzet ellátandó lakosságszáma 1471 fő.
– Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.
– A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg.
– A felnőtt háziorvosi tevékenység és a körzet ellátásához az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM és az EüM rendeletben foglaltak szerint, az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekben előírt személyi feltételek biztosítása egyeztetés tárgyát képezi, a minimum tárgyi feltételeket az önkormányzat biztosítja, a rendelő biztosítása külön megállapodás szerint történik.
– A praxis beölthető az ÁEEK szerinti praxisprogram I. és praxisprogram II. feltételei alapján egyaránt.
– A nyertes pályázónak a háziorvosi ügyeleti ellátásban nem kell részt vennie.
– Az asszisztensekről a pályázónak szükséges gondoskodnia.

 • Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. §-a szerint képesítés megléte,
  2. az EüM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
  3. büntetlen előélet,
  4. cselekvőképesség,
  5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  6. egészségügyi alkalmasság,
  7. a praxis vállalkozói formában történő működtetése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. részletes szakmai önéletrajz,
  2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
  3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
  5. vállalkozási formától függően: egyéni vállalkozó esetén nyilvántartásba vétel igazolása, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata és a társasági szerződés másolata,
  6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  7. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  8. A hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  9. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  10. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani Sarkad Város Önkormányzata 5720 Sarkad, Kossuth u. 27., dr. Mokán István polgármester részére
 • Megye: Békés
 • Város: Sarkad
 • Email: titkarsag@sarkad.hu
 • Telefon: 06-66-585-710
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1471
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: a működéshez szükséges valamennyi döntés véglegessé válását követően azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021.06.30.
 • Hirdető neve: Sarkad Város Önkormányzata (ügyintéző: dr. Pintér Magdolna jegyző)
 • A pályázat elbírálásának határideje: Amennyiben a határidőn belül bármikor érvényes pályázat érkezik, a pályázat elbírálásra kerül a pályázat benyújtását követő testületi ülésen.