Pályázati felhívás Fonyód Város I. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére

 Felnőtt háziorvosi / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: ekht / 62 megtekintés

A Fonyódi Ellátást Szervező és Működtető Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Egészségügyi Nonprofit Kft.-Fonyód) pályázatot hirdet Fonyód Város 1. számú felnőtt háziorvosi praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére. A nyertes pályázónak a központi ügyeleti szolgálatban részt kell vennie.
A praxis 2020. július 17. napjától betöltetlen a körzet jelenleg helyettesítés keretében ellátott. A körzet lakosságszáma a 2021. január 27-i lakosságszám alapján 1585 fő.
A praxis működtetési joga térítésmentesen, feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A pályázónak meg kell felelnie a működtetési jog engedélyezési feltételeinek. Nyertes pályázóval az Egészségügyi Nonprofit Kft.-Fonyód határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.
Munkavégzés helye: Egészségügyi Nonprofit Kft.-Fonyód Gyógyintézete, 1. számú háziorvosi rendelő (8640 Fonyód, Szent István u. 27.). A korszerű, modern gyógyintézetben 20 féle szakrendelés működik, a betegek szakirányú kivizsgálása az épületen belül biztosított, Fonyódon Mentőállomás működik.
A hatályos jogszabályokban előírt, az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekben előírt személyi és tárgyi feltételek biztosítása az egészségügyi szolgáltató kötelezettsége, a rendelő biztosítása külön megállapodás szerint történik. Az 1. számú háziorvosi körzetben az asszisztencia megoldott.
Illetmény és juttatások: A feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet alapján.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat az Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője és Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról az Egészségügyi Nonprofit Kft. dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően.
Szükség esetén önkormányzati bérlakás biztosított.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Mihalicz Ágnes általános igazgató helyettesnél a 06-20 319 5739 telefonszámon.
Pályázati feltételek:
1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 11. §-a szerinti képesítés megléte,
2. Az EüM rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
3. büntetlen előélet, cselekvőképesség,
4. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
5. egészségügyi alkalmasság,
6. a praxis vállalkozói formában történő működtetése
7. felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
8. saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot,
2. orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példányai,
3. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
7. az OKFŐ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
10. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
11. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti,
12. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja
13. a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.

 A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani (postacím: Egészségügyi Nonprofit Kft.- Fonyód 8640 Fonyód, Szent István u. 27.)
 Megye: Somogy
 Város: Fonyód
 Email: ekht@t-online.hu
 Ellátandó lakosságszám (kártya):1585 fő
 Ellátandó települések száma: egy településrész
 Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 A munkakör betölthetőségének időpontja: a működéshez szükséges valamennyi döntés véglegessé válását követően azonnal
 Kategória: Háziorvosi
 Típusa: Felnőtt
 A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 20.
 Hirdető neve: Egészségügyi Nonprofit Kft.-Fonyód (ügyintéző: Mihalicz Ágnes)
 A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

 • Megye: Somogy
 • Város: Fonyód
 • Email: ekht@t-online.hu
 • Telefon: 06 85 560 977
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1585
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • Ár: térítésmentes
 • Hirdető neve: Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód