Pályázat a tarnamérai fogorvosi körzet praxisjogának betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 4 hét. Hirdető: Tarnamera Kozsegi Onkormanyzat / 52 megtekintés

• A fogorvosi körzet területi leírása: A Tarnaméra Mátyás kir. u. 3. sz. alatti fogászati rendelőben Tarnaméra, Zaránk, Boconád, Tarnazsadány településekre kiterjedő ellátási kötelezettséggel fogászati alapellátás és iskolafogászat ellátása.
• A fogorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott, és 2018. november 01. napja óta tartósan betöltetlen.
• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
• A fogorvosi alapellátás keretében tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
• A feladatellátás helye: 3284 Tarnaméra, Mátyás kir. u. 3. szám alatt található fogászati rendelő.
• A fogászati rendelőben lévő eszközök használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja azzal, hogy a szolgáltató viseli a rendelő rendes gazdálkodás körébe tartozó üzemeltetési költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges belső karbantartási munkák költségeit.
• Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.
• A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
• A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Timár László polgármester nyújt a 06-36/479-116-os telefonszámon.

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése rendelkezései szerint a Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a körzethez tartozó települések polgármesteri a pályázókat meghallgatják, a pályázatok elbírálásáról döntenek.

 • Pályázati feltételek: • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • egészségügyi alkalmasság
  • érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • fényképes szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  • Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata
  • érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság) igazolása
  • praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
  • egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek.
 • A pályázat benyújtásának módja: • A pályázatot 2 példányban kell benyújtani
  • Postai úton, a pályázatnak Tarnaméra Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3284 Tarnaméra, Árpád utca 6.)
  • Személyesen: Timár László polgármester részére, Tarnaméra Község Önkormányzata (3284 Tarnaméra, Árpád utca 6.)
  • A borítékon kérjük feltüntetni: „Fogorvosi pályázat”
 • Megye: Heves
 • Város: Tarnaméra
 • Email: jegyzo@tarnamera.hu
 • Telefon: +36-36/479-116
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 4539
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. június 01.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 24.
 • Hirdető neve: Tarnaméra Községi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28.