Háziorvost keresünk

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: d.nagyne / 72 megtekintés

Ellátandó feladatok:
Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete szerinti 5. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, 5 évre szóló feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 órában háziorvosi feladatok ellátása.
A munkavégzés helye:
Dr. Varga László Egészségház (2119 Pécel, Pesti út 6.) vagy a nyertes pályázat benyújtója által megjelölt, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő péceli helyszín
A feladat-ellátási szerződés időtartama:
A feladat-ellátási szerződés határozott időre, 5 év időtartamra szól, melyet a szerződő felek, annak lejárata előtt meghosszabbíthatnak. A feladat legkorábban 2021. július 1. napjától látható el.
Díjazás és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
– A háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.
– A tevékenység ellátásához biztosított rendelőhelyiség Pécel Város Önkormányzata tulajdonában áll. Az Egészségügyi Szolgáltató viseli a praxis működtetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (úgymint víz, csatorna, gáz, villanyáram, lifthasználat, szemétszállítás), a takarítást (ideértve az orvosi textíliák mosatását is), a rágcsálóirtást, a veszélyes hulladék tárolását és elszállítását a rendelés céljára igénybe vett épületrész mérete arányában.
– A rendelkezésre bocsátandó rendelőhelyiségben a feladatellátás váltott rendelőhasználat formájában valósulhat meg.
– A településen központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján munkanapokon 18.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órában.
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatokat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető a 06/28/66 2025-ös telefonszámon, vagy személyesen a Péceli Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodáján, D. Nagyné Turjányi Adrienn egészségügyi referenstől (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).

 • Pályázati feltételek: -büntetlen előélet,
  -magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
  illetve letelepedett státusz,
  - egészségügyi alkalmasság,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés megléte, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
  - vállalkozói/gazdasági társasági formában való működtetés.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. a feladatot személyesen ellátó orvos vonatkozásában:
  - részletes szakmai önéletrajz,
  - motivációs levél,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  és
  2. a) gazdasági társaság pályázó esetén:
  - alapító okirat/társasági szerződés és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata vagy
  b) egyéni vállalkozó esetén:
  - vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Pécel Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).
  Személyesen: Péceli Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárságán történő leadással (2119 Pécel, Kossuth tér 1. I. emelet).
  A pályázatokat kizárólag zárt borítékban lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö/106/2021., valamint az ellátandó feladat megnevezését: „Háziorvosi pályázat 5. számú körzet”.
 • Megye: Pest
 • Város: Pécel
 • Email: d.nagyne@pecel.hu
 • Telefon: 06 28 66 2025
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1.221
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. július 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.
 • Hirdető neve: Pécel Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.