Aparhanti-Mucsfa- Nagyvejke vegyes háziorvosi körzet praxisjogának betöltésére

 Vegyes háziorvosi / Létrehozva ennyi ideje: 6 hónap. Hirdető: Aparhant Község Önkormányzata / 23 megtekintés

Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Aparhant, Mucsfa Nagyvejke Községek területi ellátási kötelezettséggel működtetendő vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására.

Pályázatot meghirdető szerv neve, címe:
Aparhant Község Önkormányzata, 7186 Aparhant, Kossuth utca 34.
Munkavégzés helye:
-7186. Aparhant, Ady u. 10
– 7185 Mucsfa, Kossuth u. 29/A
– 7186 Nagyvejke, Fő u. 20.

Pályázati feltételek:
– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
– vállalkozás formájában történő működtetés.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás,
– hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésé-nek feltételei fennállnak,
– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes ada-tainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) kormányrendelet alapján az OEP-el kötött finanszírozási szerződés szerint.

Egyéb információk:
– a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető,
– a Aparhant- Mucsfa-Nagyvejke háziorvosi körzet lakosságszáma 2019. decem-ber 31-i állapot szerint 790 fő,
– az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége a feladatot ellátót terheli,

A pályázat benyújtásának határideje:
– 2020. október 30.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani Aparhant Község Önkormányzatának címére (7186 Aparhant, Kossuth utca 34.), Aparhant Község Polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés, legkésőbb 2020. november 30.

A feladatellátás kezdete:

A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető:
Dávid Tímea polgármestertől a 06/74/483-792 telefonszámon.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

  • Megye: Tolna
  • Város: Aparhant, Mucsfa. Nagyvejke
  • Email: hivatal@aparhant.hu
  • Telefon: 0674/483792
  • Ellátandó lakosságszám (kártya): 790
  • Ellátandó települések száma: Több település
  • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
  • Kategória: Háziorvosi
  • Típusa: Vegyes
  • Hirdető neve: Aparhant Község Önkormányzata