4172 Biharnagybajom Rákóczi út 5.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: Biharnagybajom Kozsegi Onkormanyzat / 27 megtekintés

A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg. Az 2. számú háziorvosi vegyes körzet feladatait heti 40 órában kell ellátni. A körzetben a háziorvosi alapellátási feladatokon kívül gondoskodni kell az iskolai egészségügyi ellátási, csecsemő és kisgyermek tanácsadási feladatok ellátásáról is. Ügyeleti ellátási kötelezettség nincs. Jelenleg a feladatellátás helyettesítés keretében történik, mely 2021. március 1. napjától tartósan betöltetlen háziorvosi körzetnek minősül.
A feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában van, melyre vonatkozóan az Önkormányzat a nyertes pályázóval használati szerződést köt. A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tárgyi feltételek, (minimum eszközök) rendelkezésre állnak.
Igény esetén szolgálati lakás rendelkezésre áll. Biharnagybajom Község Önkormányzata a szolgálati lakás és a rendelő bérleti díjának és közüzemi költségeinek a feladat-ellátó részéről történő megfizetésétől eltekint.
Háziorvosi rendelő címe: 4172 Biharnagybajom, Kossuth út 3/c.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni: Szitó Sándor polgármester vagy Imre-Erdős Szilvia jegyzőnél, a 06/54/472-021-es telefonszámon, vagy a polgarmester@biharnagybajom.hu illetve a jegyzo@biharnagybajom.hu e-mail címeken lehet. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 • Pályázati feltételek: • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
  • Magyar Orvosi Kamarai Tagság
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés
  • vállalkozói formában való működtetés.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  • a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén, 30 napnál nem régebbi, alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, postai úton, egy példányban Biharnagybajom Községi Önkormányzat részére címezve (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.) vagy elektronikus úton a jegyzo@biharnagybajom.hu e-mail címre.
  A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat”
 • Megye: Hajdú-Bihar
 • Város: Biharnagybajom
 • Email: jegyzo@biharnagybajom.hu
 • Telefon: 06/54-472-002
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1375
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal. A feladat-ellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 10. (hétfő) 16.00 óra
 • Hirdető neve: Biharnagybajom Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: a Képviselő-testület 2021. május 26.-i (szerda) rendes ülése.