Alapellátás: fókuszban az együttműködés és a prevenció

Praxisközösségenként 50-80 millió forint nyerhető a Három generációval az egészségért pályázaton, amely az orvos mellett számos más szakember bevonását is ösztönzi a prevencióra fókuszáló munkába. A felnőtt- gyermek- és vegyes háziorvosi praxisok, illetve az ezeket működtető önkormányzatok társulásai számára kiírt pályázat célja – a megelőzés erősítése mellett – az alapellátás fejlesztése, amire összesen 5,8 milliárd forintos keretet biztosít a kormány. A pénzből a lakosság egészségben töltött évei számának növelése érdekében szív- és érrendszeri prevenciós és gondozási programot támogatnak, elősegítik a rosszindulatú daganatos betegségek szűrését és korai felismerését, valamint a gyermekek körében végzett egészségfejlesztési programok elindítását és megvalósítását ösztönzik.

Önkormányzati tájékoztató

a feladat-ellátási előszerződés megkötéséhez szükséges vélemény kéréséhez

Tovább

TB vizsga

vizsga időpontok és jelentkezés

Tovább
 • Önkormányzati tájékoztató

  Önkormányzatoknak tájékoztatás:

  -a feladat-ellátási előszerződés megkötéséhez szükséges vélemény kéréséhez

  Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. rendelkezése szerint, ha az önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kíván kötni, úgy a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően erről a felek előszerződést kötnek.
  Az OKFŐ-höz benyújtandó, a polgármester vagy a jegyző által aláírt kérelemben meg kell jelölni az előszerződést kötni (praxisjogot szerezni) kívánó orvos nevét, alapnyilvántartási (orvosi pecsét) számát, és mellékletként csatolni szükséges az orvos:

  – háziorvosi/házi gyermekorvosi/fogorvosi tevékenység végzésére jogosító oklevél,
  – esetleges szakvizsga bizonyítványainak,
  – MOK tagsága igazolásának és
  – munkaköri alkalmassági orvosi véleményének másolatait.

  A kérelem és mellékletei szkennelt példányát a praxisengedely@okfo.gov.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

  – a feladat- ellátási szerződés megkötését követően

  Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) Korm. r. (a továbbiakban: Korm.r.) 4. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a feladat-ellátási szerződés egy példányát a települési önkormányzat megküldi az engedélyező szervnek. Kérjük a praxisengedely@okfo.gov.hu e-mail címre megküldeni.

  – a feladat-ellátási szerződés megszűnése, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén:

  a Korm.r. 13/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a jogviszony megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet.
  Kérjük a praxisengedely@okfo.gov.hu e-mail címre megküldeni a polgármester/ jegyző erre vonatkozó, aláírt, lepecsételt nyilatkozatát szkennelve, vagy a feladat-ellátási szerződést megszűntető okirat egy példányát.

  Önkormányzati tájékoztató
 • TB vizsga

  JELENTKEZÉSI LAP

  A következő TB vizsgák időpontjai:

  Időpont
  2021. január 12. (kedd) 13.00
  2021. február 9.  (kedd) 13.00

  Kérjük jelentkezési lapját legkésőbb a vizsga napját megelőző 5 munkanapon belül megküldeni szíveskedjen az alapellatas@okfo.gov.hu e-mail címre. Tájékoztatjuk, hogy a vizsgára való felkészüléshez szükséges jegyzetet e-mail elérhetőségére küldjük meg a jelentkezést követő 2 munkanapon belül.

  TB vizsga
Hírek

PRAXISJOG NYILVÁNTARTÁS

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a értelmében a Kormány praxiskezelőként 2012. január 1-jei hatállyal az Országos Alapellátási Intézetet majd 2017. április 1-jei hatállyal az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (továbbiakban: ÁEEK) jelölte ki. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/C. § pontja alapján az ÁEEK Alap és Lakóhelyközeli Ellátások Igazgatóság Alapellátási Osztálya (a továbbiakban: Osztály) nyilvántartást vezet a praxisjogokról és a tartósan betöltetlen körzetekről, továbbá regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, ebben a körben nyilvántartja az eladó és a vevő nevét és pecsétszámát, valamint a praxisjog és az adásvétel azonosítására szolgáló adatokat, továbbá közzéteszi és hirdeti a megvásárolható praxisjogokat.

Az Osztály praxiskezelő feladatkörében nyilvántartja az eladott praxisjoggal érintett körzet ellátási területének megnevezését, kódját, típusát, valamint az átadás időpontját. A praxisjogra vonatkozó adásvételt az adásvétel megvalósulását követő harminc napon belül az eladó köteles bejelenti a praxiskezelőnek. Ezen kötelezettségnek az Osztály által erre rendszeresített bejelentő lapon keresztül lehet eleget tenni.
A praxisjogokról vezetett nyilvántartás 2014. január 1-jétől a praxis kódja, a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, a praxisjogot engedélyező határozatot kiadó, vagy a praxisjogot hatósági bizonyítványban igazoló hatóság megnevezése, az engedély vagy a hatósági bizonyítvány száma és kelte tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartásba való bejegyzésre, valamint az onnan való törlésre irányuló eljárás során a hatóság kizárólag okirati bizonyítékot, használhat fel.
Nyilvántartásunk mind az ügyfelek, mind a hatóságok, számára biztosítja a nyilvántartási adatok megismerésének lehetőségét, amelynek során formanyomtatványon keresztül lehet az adatszolgáltatást igényelni. Közérdekű adat megismerésére irányuló igény esetén adatszolgáltatást igénylő lapot szükséges kitölteni és megküldeni.
Kiemelten fontosnak tartjuk a hatóságok és ügyfeleik korrekt, gyors tájékoztatását. Az Osztály a nyilvántartásból történő, nem közérdekű adatra vonatkozó adatkérés esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről rendelkező 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet alapján jár el. A praxisjogokról vezetett nyilvántartásnak a törvényben meghatározott, mindenki számára hozzáférhető adatai folyamatosan feltöltésre kerülnek az Osztály praxis-regiszterébe, ahonnan közvetlenül lekérdezhetők a közhiteles adatok.